Pojęcie nadmierności hipoteki

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Ze względu na brak definicji nadmierności hipoteki, omówię znaczenie tego pojęcia na przykładzie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 stycznia 2013 r. (sygn. … Czytaj dalej…

Sposoby głosowania i podziału kosztów we wspólnocie

Ustawa o własności lokali ustanawia zasadę głosowania wielkością udziałów we wspólnocie mieszkaniowej. Zgodnie z art. 23 ust. 2 u.w.l., uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Tym samym ustawa wprowadza … Czytaj dalej…

Stosunki najemcy lokalu ze wspólnotą mieszkaniową

Z punktu widzenia prawa najemca mieszkania lub lokalu użytkowego nie jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej, a tym samym nie ma możliwości udziału w jej zebraniach i głosowania w kwestiach, które mogą go później bezpośrednio dotyczyć. Zdarza się, że członkowie wspólnoty wprowadzają pewne rozwiązania jedynie w celu wykluczenia najemców z grona osób korzystających z nieruchomości wspólnej. Należy … Czytaj dalej…

Garaż a miejsce garażowe

Choć garaż  i miejsca postojowe spełniają funkcje przechowywania pojazdów, ich status prawny jest całkowicie odmienny. Zgodnie z art. 2 ust. 4 u.w.l. pomieszczeniem przynależnym może być w szczególności garaż, piwnica, strych. Aby zakwalifikować garaż na tej podstawie, musimy mieć do czynienia z jakimkolwiek wyodrębnieniem architektonicznym (zob. orzeczenie SN z dnia 8 lipca 2003 r., I CK … Czytaj dalej…

Odbiór dokumentacji projektowej a rękojmia

Ze względu na szczególny charakter przedmiotu umowy o prace projektowe ustalenie czasowych ram rękojmi jest często problematyczne. Zgodnie z kodeksową regulacją rękojmia rozpoczyna się w momencie wydania dzieła. Jednak w przypadku procesu budowlanego ważniejszą kwestią jest moment jej zakończenia. Postuluje się aby rękojmia projektanta kończyła się równocześnie z rękojmią wykonawcy, szczególnie jeśli projektant sprawuje nadzór autorski. … Czytaj dalej…

Umowa o roboty budowlane czy umowa o dzieło?

Umowa o roboty budowlane jest samodzielną umową nazwaną, wywodzi się jednak z umowy o dzieło. Mimo znacznego podobieństwa tych umów, występują między nimi istotne różnice. Punktem wyjściowym w ustaleniu rodzaju umowy są ich definicje zawarte w Kodeksie cywilnym. Stosownie do art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w … Czytaj dalej…

Podział kosztów utrzymania balkonów lub tarasów

Kwalifikacja prawna statusu balkonu lub tarasu wpływa bezpośrednio na rozkład kosztów ich utrzymania. Jeśli balkon bądź taras zostanie zaliczony do części wspólnej, wówczas bezspornie wydatki na remonty i utrzymanie tych części budynku rozlicza się na podstawie art. 14 u.w.l. jako koszty zarządu nieruchomością wspólną. Problem pojawia się, gdy taras lub balkon przylega do konkretnego lokalu mieszkalnego. … Czytaj dalej…

Status prawny balkonów i tarasów

Czym jest balkon lub taras w świetle prawa? Dominuje pogląd, że są to części budynku wchodzące w skład nieruchomości wspólnej. Jednak gdyby kwalifikacja prawna balkonów i tarasów była tak oczywista, definiowanie ich statusu prawnego nie wymagałoby wielokrotnego orzekania Sądu Najwyższego w tym temacie. Prawidłowe określenie statusu prawnego tarasów/balkonów jest nie bez znaczenia, gdyż wpływa choćby … Czytaj dalej…